Behandling

På Älvstorp har vi lång erfarenhet av behandling av personer med missbruksproblem. Vårt arbete utgår från evidensbaserad forskning och hos oss finns tillgång till behandlare, psykolog, socialpedagog, läkare och sjuksköterskor.

Den behandling vi erbjuder är beprövad och har gett bevisade goda resultat. Med god tillgång på personal och ändamålsenliga lokaler har vi också möjlighet att skräddarsy vården efter den enskildes behov och på så sätt erbjuda en meningsfull och givande vistelse.

Behandlingen är mycket influerad av kognitiv beteendeterapi (KBT), med personal som är utbildad i motiverande samtal (MI). Vi har också psykolog utbildad inom KBT på plats, som ger fortlöpande handledning till vår personal. Vår behandling inriktar sig på problemens ursprung, där målet är att gästerna ska uppnå en känsla av sammanhang (KASAM), då det ofta är något som de saknar. Avsaknaden av KASAM gör det svårare att hantera de olika påfrestningar som livet kan ge.

Individanpassad helhetssyn

På Älvstorp har vi ett holistiskt perspektiv på varje enskild gäst, och behandlingsprogrammet anpassas därför efter varje enskild individ. Programmet planeras tillsammans med gästen och den placeringsansvarige, där vi definierar målsättningen med vistelsen och vad vi kan göra för att hjälpa.

Vi tar hänsyn till varje enskild gästs sociala, somatiska och psykiska förhållanden och vi försöker få gästen att engagera sig i sin behandling. Det slutgiltiga målet är att stärka gästens förmågor, färdigheter och autonomi. Behandlingen inbegriper MI, stödsamtal, KBT och återfallsprevention. Vi arbetar också för att stärka gästens självförtroende och sociala förmåga, samt att etablera sunda vanor.

Hos oss har gästen möjlighet till att både umgås med andra och att vara för sig själv. Vi kan även erbjuda tjejgrupp.